Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

Skontaktuj się z nami

 

Kontakt z nami

Elżbieta Kubisztal
ADS Zamówienia Publiczne
Kom.: 696 01 17 92
e-mail: biuro@ads-zp.pl

Rozszerzenie przesłanek wykluczenia z postępowania. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

2012-07-27 13:04

W dniu 21 lipca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769).Nowelizacja ta w art. 21 wprowadziła dwie nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ust. 1 Pzp). Zgodnie z nim z postępowania w sprawie zamówienia publicznego wyklucza się:- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;- wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.Natomiast zgodnie z nowym brzmieniem art. 133 ust. 3 Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 nie stosuje się do zamówień sektorowych.
Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych (wg stanu na dzień 21 lipca 2012 r.) znajduje się na stronie UZP.


Wróć