Wykonawcy

Dla wykonawców świadczymy usługi:

  • analiza dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego ze wskazaniem potencjalnego ryzyka
  • wsparcie  w przygotowaniu wniosków i ofert
  • sporządzanie wniosków, pism, wyjaśnień, uzupełnień składanych na wezwanie zamawiającego
  • wsparcie w toku procedury odwoławczej, w tym reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą 
  • sporządzanie projektów umów, w tym umów  z podwykonawcami oraz umów z konsorcjum
Z nami unikniesz pułapek formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i zwiększysz szansę na pozyskanie zamówienia.